تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتسرپرست واحد ده درصد
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیاصلاحی تطفی
تلفن مستقیم021-77939324
نمابر
تلفن داخلی120
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی روابط عمومی
سوابق شغلی
کارشناس مجتمع های خدماتی رفاهی اداره بازرگانی
 
سمتسرپرست اداره بازرگانی و سرمایه گذاری
عکس
ناممحمدعلی
نام خانوادگیکوثری
تلفن مستقیم120
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتمعاون توسعه مديريت و منابع
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیآفرین محمدزاده
تلفن مستقیم021-77911015
نمابر
تلفن داخلی313
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کارشناسی مدیریت دولتی
سوابق شغلی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران
معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران

 
 
سمتمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع
عکس
نامهادی
نام خانوادگیمعتمدنیا
تلفن مستقیم021-77911015
نمابر
تلفن داخلی311
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
 
 
سمترئیس اداره امور مالی و منابع
عکس
نامابوالفضل
نام خانوادگینوری
تلفن مستقیم021-77923231
نمابر
تلفن داخلی111
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره منابع انسانی رفاه و پشتیبانی
عکس
نامپریسا
نام خانوادگیپورمریدی
تلفن مستقیم021-77938000
نمابر
تلفن داخلی144
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"