تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتسرپرست پایانه بار
عکس
نامحسین
نام خانوادگیپرویزی
تلفن مستقیم021-552952080
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره ایمنی و ترافیک
عکس
نامحسن
نام خانوادگیغفاری
تلفن مستقیم021-77927837
نمابر
تلفن داخلی165
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتمعاون حمل ونقل
عکس
نامابوالفضل
نام خانوادگیجمالی
تلفن مستقیم021-77905376
نمابر
تلفن داخلی123 - 122
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
معاون حمل ونقل
 
سمتسرپرست اداره حمل و نقل مسافر
عکس
ناممنوچهر
نام خانوادگیفلاح
تلفن مستقیم021-77935247
نمابر
تلفن داخلی186
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره حمل و نقل کالا
عکس
نامسعید
نام خانوادگیتائبی
تلفن مستقیم021-55295050
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئيس اداره ترانزيت و حمل و نقل بین المللی
عکس
نام وهاب الدين  
نام خانوادگیخادم جبرييلي
تلفن مستقیم021-77905377
نمابر
تلفن داخلی124
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"