معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتمعاون راهداری
دسته بندیمعاونت راهداري
نامعادل
نام خانوادگیمصدقی
تلفن مستقیم021-77909976
عکس
تلفن داخلی240
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره ایمنی و حریم راه
دسته بندیمعاونت راهداري
نامولی اله
نام خانوادگینورالهی
تلفن مستقیم021-77923833
عکس
تلفن داخلی235
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترییس اداره نگهداری ابنیه فنی راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامفرشاد
نام خانوادگییوسفی
تلفن مستقیم021-77909096
عکس
تلفن داخلی234
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره ماشین آلات
دسته بندیمعاونت راهداري
ناماکبر
نام خانوادگیهواسی
تلفن مستقیم021-77938283
عکس
تلفن داخلی177
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره نگهداری راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامسجاد
نام خانوادگیجوان
تلفن مستقیم77923959
عکس
تلفن داخلی275
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"