تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتسرپرست اداره شهرستان اسلامشهر
عکس
ناممحمدرضا
نام خانوادگیزمانی
تلفن مستقیم56496067-8--021
نمابر021-56496067
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره شهرستان ملارد
عکس
نامامید
نام خانوادگیعلیزاده منصف
تلفن مستقیم65435884
نمابر65435884
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره شهرستان دماوند
عکس
نامسید احمد
نام خانوادگیحسینی فومشی
تلفن مستقیم76330704
نمابر76340711
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد حمل و نقل
سوابق شغلی
کارشناس اداره نگهداری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان اسلامشهر
معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان بهارستان
معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پیشوا
 
سمتسرپرست اداره شهرستان ورامین و قرچک، پیشوا
عکس
نامفرهاد
نام خانوادگیمعصومی
تلفن مستقیم36222072--021-36272058
نمابر021-36272058  و 36222072-021
تلفن داخلی
تالیفات

سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره شهرستان ری
عکس
نامجواد
نام خانوادگینگاهداری
تلفن مستقیم55224776
نمابر55227690
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره شهرستان شهریار و قدس
عکس
نامفرشاد
نام خانوادگیمهرزاد
تلفن مستقیم021-65241188
نمابر021-65225512
تلفن داخلی108
تالیفات
ضرایب تعدیل تصادفات(CMF) در خدمت ایمنی جاده ای
سوابق تحصیلی
کارشناسی برق گرایش الکترونیک
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
سوابق شغلی
کارشناس ایمنی و حریم راه در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
 
سمترییس اداره شهرستان تهران
عکس
نامعباس
نام خانوادگیآقابالازاده اصل
تلفن مستقیم44191299
نمابر44190520
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره شهرستان پاکدشت
عکس
نامعلیرضا
نام خانوادگینادریان
تلفن مستقیم021-36475077
نمابر021-36472295
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی راهداری
کارشناسی ارشد شهرسازی
سوابق شغلی
معاون اداره راه و ترابری شهرستان های شمیرانات و رودهن
رئیس اداره راه و ترابری شهرستان های ورامین- پاکدشت- قرچک- پیشوا
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان های ورامین- پیشوا- قرچک
 
سمترییس اداره شهرستان رباط کریم و بهارستان
عکس
نامفرامرز
نام خانوادگیکرمی
تلفن مستقیم56424277
نمابر56422464
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره شهرستان شمیرانات
عکس
نامرضا
نام خانوادگیحاجتی
تلفن مستقیم021-26568182
نمابر021-26568183
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی عمران
کارشناسی ارشد خاک و پی
سوابق شغلی
کارشناس اداره نگهداری راه و ابنیه اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
رئیس ادارات راه و ترابری، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان زرندیه
 
سمتسرپرست اداره شهرستان فیروزکوه
عکس
ناممهرداد
نام خانوادگیزمانی کوتنائی
تلفن مستقیم76421905
نمابر76421901
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی زمین شناسی
سوابق شغلی
سرپرست راه و ترابری شهرستان های سرباز، اسپکه، ایرانشهر و کنارک
معاون اداره راه و شهرسازی شهرستان سواد کوه
کارشناس اداره نگهداری و اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سوادکوه
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سوادکوه
کارشناس اداره نظارت اداره کل استان مازندران
 
سمتسرپرست اداره شهرستان پردیس
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیبیگدلی
تلفن مستقیم76507410
نمابر76222033
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"